Instructeursbeurs mbo

Voor instructeurs in het mbo die een associate degree of een bacheloropleiding gaan volgen is er subsidie. De subsidie bestaat uit 2 delen: geld voor studiekosten en geld voor studieverlof.

Voorwaarden

U kunt subsidie voor studiekosten krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U voldoet op het moment van aanvragen aan de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo
 • U besteedt minimaal 20% van uw werktijd aan het geven van instructies op een mbo.
 • Uw opleiding staat in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO, voorheen CROHO).
 • U start of vervolgt uw opleiding in studiejaar 2022-2023.
 • U hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct). Voor het levenlanglerenkrediet geldt 1 uitzondering: krijgt u minder subsidie Instructeursbeurs dan u aan collegegeld betaalt? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.

Bent u in dienst bij een school? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen voor uw werkgever.

Bekwaamheidseisen

U voldoet aan de bekwaamheidseisen als u 1 van de onderstaande documenten hebt:

 • een PDG (getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB)
 • een diploma van een eerste- of tweedegraads lerarenopleiding
 • een diploma van een associate degree gericht op het beroep van onderwijsondersteuner of instructeur
 • een diploma van de mbo-opleiding Instructeur mbo
 • een buitenlands diploma dat is gelijkgesteld aan 1 van de bovenstaande diploma's
 • een vergelijkbaar, erkend buitenlands diploma

U hebt geen van de genoemde diploma's

Werkte u op 1 augustus 2018 al als instructeur? Alleen dan kan het bevoegd gezag van de instelling een verklaring afgeven dat u onder het overgangsrecht valt. Daarmee voldoet u alsnog aan de bekwaamheidseisen.

Aanvragen

U kunt de instructeursbeurs voor studiejaar 2022-2023 niet meer aanvragen. De aanvraagperiode liep van 1 april tot en met 31 mei 2022.

Herhaalde aanvraag op tijd indienen

 • opleiding van 60 studiepunten: binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening de 2e aanvraag indienen.
 • opleiding van meer dan 60 studiepunten: binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening de 2e en 3e aanvraag indienen.
Wijzigingen

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw rekeningnummer, geeft u door in Mijn DUO.

Collegegeld

 • Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven in Mijn DUO.
 • Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober doorgeven in Mijn DUO. U moet in Mijn DUO een bewijsstuk van het betaalde collegegeld als pdf-bestand uploaden.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? Wijzigingen in studieverlof hebben dan gevolgen voor de vergoeding studieverlof. U moet de wijziging doorgeven in Mijn DUO. Dit doet u door het formulier 'Verklaring werkgever instructeursbeurs mbo' als pdf-bestand te uploaden.

 • Een verhoging van het aantal studieverlofuren moet u uiterlijk 15 oktober doorgeven.
 • Een verlaging van het aantal studieverlofuren kunt u altijd doorgeven.

Bedragen

Op de pagina Bedragen en betaalmomenten staat hoeveel subsidie u kunt krijgen. De subsidie voor studieverlof betalen we aan uw school, tegelijk met de reguliere bekostiging.

Uw werkgever kan per jaar voor maximaal 160 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. In 2022 is dit € 36,29 per uur. Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato.

Gift of terugbetalen

We beoordelen binnen 22 weken na afloop van het studiejaar of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Hebt u onvoldoende punten gehaald, dan moet u de instructeursbeurs voor dat jaar terugbetalen.

Minimaal 15 studiepunten per studiejaar

U moet minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen hebt. Hebt u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.

In het studiejaar waarin u afstudeert, hoeft u niet te voldoen aan het minimaal aantal punten. Deze voorwaarde vervalt dan, omdat u uw diploma hebt behaald.

Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Studiepunten niet gehaald

Hebt u het minimale aantal studiepunten niet gehaald? Dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk te mailen naar instructeursbeurs@duo.nl. U hebt dan 1 jaar van uw instructeursbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen. De subsidie voor studieverlof die aan uw werkgever is uitbetaald, wordt niet teruggevorderd.

Contact

Hebt u vragen of wijzigingen? Bel gerust. Afdeling Lerarenbeurs: 050-599 9099, bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Mailen kan ook: instructeursbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee