Naar Privacy en Wob

Privacyverklaring

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert in opdracht van onder andere de ministers van OCW en SZW taken uit op het gebied van onderwijs, examens, inburgering en kinderopvang. Voor de meeste van deze taken is DUO de verwerkingsverantwoordelijke, namens deze ministers.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij om taken uit te voeren die in de wet zijn vastgelegd. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten en de gebruikers van onze website. De privacyverklaring van DUO kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De actueelste privacyverklaring vindt u altijd op onze website.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens

1. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder staat voor welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn het:

 • bekostigen van onderwijsinstellingen
 • verstrekken van studiefinanciering, de tegemoetkoming van schoolkosten, het levenlanglerenkrediet en leningen voor inburgering
 • innen van lesgelden en studieschulden
 • erkennen van diploma's en het beheren van het diplomaregister
 • organiseren van school-, staats-, inburgerings- en Wft-examens
 • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
 • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
 • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland
 • verzamelen en beheren van gegevens in de registers voor kinderopvang
 • beheer van het Europees register beroepskwalificaties
 • aanbieden van functionaliteiten van de DUO-website en het portaal Mijn DUO
 • onderhouden van contacten (met klanten en geïnteresseerden), waaronder de communicatie via social media

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • personalia van uzelf en eventuele partners en kinderen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • opleidingsgegevens, bijvoorbeeld over onderwijsinstelling en diplomagegevens
 • financiële gegevens, zoals de hoogte van toekenningen en het rekeningnummer
 • identificerende gegevens, zoals burgerservicenummer en onderwijsnummer
 • gegevens over uw contacten met DUO, zoals e-mailcontact
 • accountgegevens voor Mijn DUO, zoals uw gebruikersnaam
 • technische gegevens, zoals het IP-adres en het klik- en surfgedrag

3. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door als u een aanvraag indient. DUO heeft de wettelijke plicht om uw gegevens op juistheid te controleren, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of bij de gemeente van uw woonplaats.

Daarnaast ontvangt DUO persoonsgegevens van andere instanties. Het hangt af van de taak die DUO uitvoert om welke gegevens het gaat. Voor het ontvangen van deze persoonsgegevens is altijd een wettelijke grondslag aanwezig.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

DUO verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties wanneer dit nodig is om een wet of publieke taak uit te voeren.

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden zoals de Inspectie van het Onderwijs, de Belastingdienst en de politie. Andere instanties kunnen op grond van een eigen wettelijke taak ook gegevens bij DUO opvragen. Instanties zoals de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank controleren bijvoorbeeld of iemand terecht een bijstandsuitkering of kinderbijslag ontvangt. Bovendien kan de Officier van Justitie een beroep doen op onze gegevens bij een strafrechtelijk onderzoek.

DUO toetst elk verzoek altijd aan de betreffende wetten.

Hoelang we uw gegevens bewaren

DUO bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Controle en fraudebestrijding

DUO voert controles uit om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden. DUO controleert de door u verstrekte gegevens op juistheid door deze te vergelijken met gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst, de gemeente en onderwijsinstellingen.

Cookies

DUO maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom.

Op cookies zijn 2 wetten van toepassing:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. Telecomwet

Algemene Verordening Gegevensbescherming

DUO.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

DUO heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zoveel mogelijk te beperken. De verzamelde gegevens gebruikt DUO.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u onze website niet meer volledig kunt gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld niet chatten met een medewerker.

De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Uw rechten

1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

Mocht u toegang hebben tot Mijn DUO, dat kunt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. Daarnaast kunt u DUO verzoeken om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook is het mogelijk verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan.

Met het inzagerecht kunt u een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens DUO verwerkt. Het correctierecht geeft u de mogelijkheid om onjuiste en onvolledige gegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kunt u ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Met het recht op verzet kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beëindigen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen door een van de modelbrieven te printen en op te sturen. Wij zullen uw verzoek vervolgens beoordelen. Binnen 1 maand sturen wij u een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt het verzoek samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar onderstaand adres. U ontvangt uw kopie van het legitimatiebewijs retour. Indien van toepassing, hebben wij een kopie nodig van een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt, zoals een paspoort, trouwboekje of rechterlijk vonnis.

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Privacy officer
Kempkensberg 12, kamer N-803
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Voor uw verzoek kunt u de volgende standaardbrieven gebruiken:

2. Hebt u een klacht?

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door DUO, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat DUO niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. Gebruik in dat geval het klachtenformulier op onze website. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u niet tevreden bent met een formele beslissing van DUO, kunt u bezwaar maken.

Wat u zelf kunt doen

Wij adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw inloggegevens en persoonsgegevens niet openbaar te delen. Bij het gebruik van sociale media adviseren wij u geen persoonsgegevens met ons uit te wisselen. Mocht u informatie van DUO ontvangen die niet voor u is bestemd, dan verzoeken wij u DUO direct op de hoogte te stellen zodat wij intern onderzoek kunnen doen en eventuele maatregelen kunnen treffen. U kunt ons bereiken op privacy@duo.nl.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

DUO heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen DUO in overeenstemming zijn met de wet.

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Kempkensberg 12, kamer N-847
Postbus 30155
9700 LG Groningen
Mail: fg@duo.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2019.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee